Languages

Share on Facebook   Tweet   Share on Google+   Share on LinkedIn

logo kaspev
KASPEV - Klaster socijalnog preduzetništva Vojvodine
CASPEV -The Custer of social entrepreneurship in Vojvodina

Vizija

Unapređenje položaja osoba sa invaliditetom kroz bolju društvenu integraciju i radno okruženje, unapređenje socijalnog preduzetništva, kroz povećanje broja zaposlenih osoba sa invaliditetom, bolju uključenost osoba sa invaliditetom u zaštitu životne sredine, jačanje konkurentnosti i inovativnosti privrednih subjekata i organizacija koja posluju po principima socijalnog preduzetništva na teritoriji Vojvodine i šire.

Misija

    Misija KASPEV-a sa jedne strane je da svojim članicama obezbedi jedinstven okvir za povezivanje, saradnju i ostvarenje ciljeva postojanja KASPEV-a na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, sa druge strane da podigne svest o značaju društvene integracije i unapredi položaj osoba sa invaliditetom na teritoriji Vojvodine i šire. Ogleda se u dostizanju izvrsnosti u oblasti socijalnog preduzetništva na teritoriji Vojvodine i šire kroz projektnu orjentisanost, edukaciju i posvećenost menadžmenta i članova KASPEV-a.

     Promoteri značaja oblasti i rada na pozitivnom imidžu socijalnog preduzetništva i njegove vidljivosti.