Languages

Share on Facebook   Tweet   Share on Google+   Share on LinkedIn

logo kaspev
KASPEV - Klaster socijalnog preduzetništva Vojvodine
CASPEV -The Custer of social entrepreneurship in Vojvodina

Finansijski konsanting

finansijski konsalting

KASPEV svoje članice podržava kroz pružanje informacija o svim pitanjima vezanim za finansije u privrednim subjektima, saveti u vezi računovodstva, saveti u vezi pripreme finansijskih izveštaja, analiza finansija i finansijski konsalting.

Pravni konsanting

 • Izrada osnivačkog akta društva
 • Pomoć u poslovima registracije kod Agencije za privredne registre (popunjavanje registracione prijave, overa osnivačkog akta, overavanje OP obrasca, otvaranje računa)
 • Obrazovanje ogranka privrednog društva
 • Obrazovanje predstavništva stranog privrednog društva
 • Promena pravne forme privrednog društva
 • Sastavljanje zahteva, molbi i drugih pisama u vezi sa:
  • Dobijanjem sertifikata, licenci, dozvola, saglasnosti i drugih akata neophodnih za početak rada privrednog subjekta
 • Promene pravnih podataka privrednih subjekata ( poslovno ime, sedište, delatnost, podaci o zastupanju, obimu i vrsti zastupanja i podataka vezanih za imovinu i kapital )
 • Priprema, zakazivanje i održavanje skupština akcionara i drugih organa privrednog društva
 • Usluge pravnog savetovanja i zastupanja u svim postupcima pred sudovima i drugim državnim organima, upravnim organizacijama kojima su poverena javna ovlašćenja
 • Usluge pravnog savetovanja i zastupanje u postupcima naplate potraživanja
 • Usluge pravnog savetovanja i zastupanja u oblasti radnog prava:
  • Izrada opštih akata ( Pravilnika o radu, Pravilnika o sistematizaciji i organizaciji radnih mesta, Pravilnik o disciplinskom postupku, Etički kodeks, Pravilnici kojim se uređuje korišćenje imovine poslodavca od strane zaposlenih)
  • Izrada svih pojedinačnih pravnih akata ( Ugovora o radu; Rešenja, Upozorenja, Opomena, Instrukcija, Službenih beleški..)
  • Izrada oduka u vezi sa Zakonom o radu
  • Saradnja sa nadležnim institucijama u vezi sa radnim odnosima
  • Izrada procedura u skladu sa standardima
  • Vođenje potrebnih evidencija
pravnikonsalting

Domaći izvori finansiranja namenjeni malim i srednjim preduzećima

KASPEV pruža svojim članicama informacije o domaćim izvorima finansiranja, pruža informacije članicama o finansijskoj i nefinansijskoj podršci namenjenoj preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i malim i srednjim preduzećima uopšte, pruža podršku u pripremi dokumentacije za konkurisanje za domaće izvore finansiranja, posreduje u komunikaciji sa domaćim donorima za sredstva na nacionalnom nivou za potrebe članica.
domaci izvori finansiranja

Međunarodni izvori finansiranja

madjunarodni izvori finansiranja
Podrška KASPEVa uključuje: Pružanje informacija o dostupnim međunarodnim finansijskim izvorima i nefinansijskim sredstvima, pretraga međunarodnih izvora finansiranja u skladu sa potrebama članica, pomoć prilikom pripreme projekata za međunarodne donore, podrška u komunikaciji sa međunarodnim donorima, pomoć u pripremi izveštaja za međunarodne donore.

Pomoć u internacionalizaciji tržišta

Pružanje informacija o nacionalnim i međunarodinim događajima, business sastancima i sajmovima, koji su interesantni za clanice KASPEVa, promocija članica KASPEVa na događajima u kojima KASPEV učestvuje, podrška i promocija proizvoda članica KASPEVa u okviru različitih poslovnih mreža u koje je KASPEV uključen.
pomoc u internacionalizaciji

Zastupanje pred vladinim i nevladinim institucijama

zastupanje pred vladinim i nevladinim sektorom
KASPEV zastuna interese članica pred vladinim institucijama i lobira u interesu svojih članica, kako bi stekao što bolje uslove za svoje članice.