Languages

Share on Facebook   Tweet   Share on Google+   Share on LinkedIn

logo kaspev
KASPEV - Klaster socijalnog preduzetništva Vojvodine
CASPEV -The Custer of social entrepreneurship in Vojvodina

Kako postati član

Klaster socijalnog predzetništva Vojvodine okuplja mala i srednja preduzeća koja zapošljavaju osobe sa invaliditetom i posluju po principima socijalnog preduzetništva, preduzeća koja su osnovana ili većinski zapošljavaju ugrožene grupe, koje teže dolaze do posla, samohrane majke, rome, starija radno sposobna lica.

Članstvo u Klasteru socijalnog preduzetništva Vojvodine - KASPEV je dobrovoljno i zasnovano na poslovnom interesu. Članstvo se stiče potpisivanjem Pristupnice.

KASPEV je osnovan u cilju unapređenja socijalnog preduzetništva, jačanja veze između edukacionih institucija, privrednih subjekata i drugih institucija iz oblasti socijalnog preduzetništva, radi podizanja svesti o značaju socijalnog preduzetništva. Osnivači i članovi imaju jednaka prava, obaveze i odgovornosti, osim prava definisanih dopunom odluke o osnivanju.