Languages

Share on Facebook   Tweet   Share on Google+   Share on LinkedIn

logo kaspev
KASPEV - Klaster socijalnog preduzetništva Vojvodine
CASPEV -The Custer of social entrepreneurship in Vojvodina

 Ciljevi i zadaci

Ciljevi i zadaci Klastera socijalnog preduzetništva Vojvodine - KASPEV ogledaju se kroz sledeće:

 Ostvarivanju i očuvanju zajedničkih interesa i potreba svojih članova u oblasti                 socijalnog preduzetništva.

 Unapređenju položaja i boljoj društvenoj integraciji osoba sa invaliditetom.

 Uključivanje osoba sa invaliditetom u zaštitu životne sredine.

 Uspostavljanju jedinstvenog sistema informisanja svojih članova o svim pitanjima od        interesa za socijalno preduzetništvo.

 Zastupanju i zaštititi interesa svojih članova pred državnim organima, privrednim i drugim organizacijama.

 Zastupanju interesa i pružanju stručne i savetodavne pomoći svojim članovima u pribavljanju sredstava za realizaciju razvojnih            projekata iz različitih inostranih i domaćih izvora finansiranja (Fondovi EU, Svetska banka, Evropska banka za obnovu i razvoj,              Evropska investiciona banka, Ministarstva, Pokrajinski sekretarijati, Fondovi, Razvojne agencije, programi na nacionalnom i                  pokrajinskom nivou i dr.).

 Razvijanju svesti o društveno odgovornom poslovanju i bave se promocijom kodeksa poslovne etike.

 Kreiranju i podsticanju razvoja socijalnog preduzetništva u AP Vojvodini i šire, služeći se primerima dobre prakse iz okruženja kao        i postojećim znanjima.

 Ostvarivanju saradnje sa organizacijama i udruženjima koji se bave socijalnim preduzetništvom u zemlji, zemljama u regionu i              evropskim i svetskim udruženjima i organizacijama.

 Prati zakonodavstvo, postojeće stanje i probleme u oblasti socijalnog preduzetništva u Srbiji i predlaže nadležnim državnim                  organima preduzimanje neophodnih mera u toj oblasti.

 Radi na unapređenju socijalnog preduzetništva, uvođenju i implementaciji savremenih svetskih iskustava i dostignuća u ovoj                 oblasti.

 Zastupa i štiti interese svojih članova pred državnim organima, privrednim i drugim organizacijama iz zemlje i inostranstva.

 Radi na uspostavljanju standarda i pravila, kao i njihovoj primeni u domenu zaštite i očuvanja životne sredine.

 Radi na unapređenju informisanja šire javnosti, organizaciji i sprovođenju marketinških aktivnosti kao i izdavačko-propagandne i            informativne delatnosti u ovoj oblasti.

 Razvijanju i negovanju međusobne solidarnosti i uzajamnosti među članovima i ostalim učesnicima u oblasti socijalnog                          preduzetništva.

 Organizovanjem obuka za članove Klastera i drugih zainteresovanih lica, kroz organizaciju seminara, radionica i studijskih                    putovanja, specifičnih obuka u kooperaciji sa istraživačkim i obrazovnim institucijama u cilju obrazovanja i stručnog usavršavanja          članova i drugih.

 Promovisanje potrebe i značaja zapošljavanja i uključivanja osoba sa invaliditetom, kao i drugih ugroženih grupa (roma,                        samohranih majki, starijih osoba) u preduzetništvo.

 Osniva ili učestvuje u osnivanju organizacija i institucija za podršku socijalnom preduzetništvu.