Languages

Share on Facebook   Tweet   Share on Google+   Share on LinkedIn

logo kaspev
KASPEV - Klaster socijalnog preduzetništva Vojvodine
CASPEV -The Custer of social entrepreneurship in Vojvodina

Benefiti

Za članove Klastera

Preduzeća iz oblasti socijalnog preduzetništva postaju članovi Klastera socijalnog preduzetništva Vojvodine na osnovu sopstvenog interesa. Ulaskom u KASPEV, svi članovi stiču benefite kao i određene obaveze ali i prava u skladu sa Statutom klastera.

Benefiti članova Klastera su:

 Dostupna podrška pri konkurisanju za sredstva koja se dodeljuju za klastere iz domaćih i evropskih fondova. Podrška se odnosi na          savetodavnu pomoć pri pisanju projekata za navedene fondove;

 Pružanje jedinstvenog okvira za međusobnu saradnju i komunikaciju između članica KASPEV-a;

 Mogućnost sprovođenja zajedničkih projekata među članicama Klastera, uz prevazilaženje eventualnih individualnih tehničko –              tehnoloških ograničenja koja mogu biti prisutna;

 Zajednički razvoj proizvoda;

 Jedinstveno nastupanje prema trećim organizacijama (na primer finansijskim organizacijama) uz ostvarenje povoljnosti po članice;

 Povećanje izvesnosti poslovanja kroz bolje planiranje na bazi unapred poznatih potreba, dostupnih isključivo KASPEV-u;

 Pružanje informacija od značaja za delatnost članica Klastera.

Za preduzeća koja sarađuju sa članicama Kaspeva

Oblast poslovanja preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom uređen je Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Ovim Zakonom je ustanovljeno pravo da se profesionalnom rehabilitacijom osoba sa invaliditetom bave isključivo preduzeća koja za to imaju dozvolu izdatu od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije.

Spisak preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, možete naći na sajtu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije.

 Link do sajta

Zaposlite osobu sa invaliditetom

Radi stvaranja uslova za ravnopravno uključivanje osoba sa invaliditetom na tržište rada, a u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, regulisane su sledeće oblasti: podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom, profesionalna rehabilitacija, obaveza zapošljavanja, uslovi za osnivanje i delovanje preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, radnih centara i socijalnih preduzeća, kao i druga pitanja od značaja za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Zakonska regulativa

Zakonska i podzakonska akta koja regulišu oblast profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom:

 Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom ("Sl. glasnik RS",          br.36/2009 i 32/2013), u članu 24. Zakona propisana je obaveza poslodavaca da zapošljavaju            određeni broj osoba sa invaliditetom.

Poslodavcima i drugim pravnim licima nudimo mogućnost saradnje sa članicama KASPEV-a koja su preduzeća za profesionlnu rehabilitaciju, da ispune zakonsku obavezu prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom.

Izvod iz člana 24. Zakona:

  1. Obaveza zapošljavanja, u smislu ovog zakona, jeste obaveza svakog poslodavca koji ima najmanje 20 zaposlenih da ima u radnom odnosu određeni broj osoba sa invaliditetom.
  2. Poslodavac koji ima od 20 do 49 zaposlenih dužan je da ima u radnom odnosu jednu osobu sa invaliditetom.
  3. Poslodavac koji ima 50 i više zaposlenih dužan je da ima u radnom odnosu najmanje dve osobe sa invaliditetom, i na svakih narednih započetih 50 zaposlenih po jednu osobu sa invaliditetom.

Izvod iz člana 26. Zakona:

  1. Poslodavac koji ne zaposli osobe sa invaliditetom u skladu sa članom 24. ovog zakona dužan je da uplati iznos od 50% prosečne zarade po zaposlenom u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike za svaku osobu sa invaliditetom koju nije zaposlio.
  2. Uplatom sredstava iz stava 1. ovog člana, poslodavac ispunjava obavezu zapošljavanja

Izvod iz člana 27. Zakona:

“Poslodavac koji, u postupku javne ili druge nabavke, izvrši finansijske obaveze iz ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji sa preduzećem za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, kao i iz ugovora o kupovini proizvoda ili vršenju usluga tog preduzeća, izuzev obaveza nastalih u realizaciji ugovora iz oblasti trgovine na veliko - u vrednosti od 20 prosečnih zarada po zaposlenom u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike u momentu zaključenja ugovora, oslobađa se obaveze zapošljavanja jedne osobe sa invaliditetom iz člana 24. ovog zakona, za narednih 12 meseci od dana izvršenja obaveze.”