Languages

Share on Facebook   Tweet   Share on Google+   Share on LinkedIn

logo kaspev
KASPEV - Klaster socijalnog preduzetništva Vojvodine
CASPEV -The Custer of social entrepreneurship in Vojvodina

Alma Mons

alma mons

Grad: Novi Sad
Adresa: Svetosavska 3a

telefon: 021/ 427-822
mail: office@almamons.rs

sajt: www.almamons.rs

Regionalna agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća Alma Mons, Novi Sad je osnovana 2001. godine i u periodu od osnivanja do danas je bila pokretač i učesnik brojnih regionalnih projekata, koji imaju za cilj unapređenje privrednog miljea i jačanje preduzetničkog sektora, ali je i tačka kontakta i podrške za preduzetnike regiona i okruženja. Agencija je do sada realizovala projekte koji su finansirani od strane različitih institucija, programa i fondova od kojih su najvažniji:  Evropska agencija za rekonstrukciju, Programme Interreg III A Adriatic, Prekogranična saradnja Mađarska-SCG, CBC Hrvatska - Srbija, Bilateralna saradnja Italija – Srbija, EXCHANGE 3, IPA Jadranski program saradnje 2007 – 2013.

Osnovna delatnost Alma Monsa se sastoji  u organizaciji široke lepeze usluga direktne podrške malim i srednjim preduzećima u svim oblastima poslovanja , kao i budućim preduzetnicima u cilju lakšeg uključivanja u formalne ekonomske tokove, kroz pružanje: informacija, konsultacija , obuke (mala i srednja preduzeća, start –up, ugrožene društvene grupe), obuke za buduće preduzetnike, tematske obuke, mentoring, izradu biznis planova, pisanje projektnih aplikacija i implementaciju projekata.